Butik Pris Till Varan
Butik Pris Originalpris Till Varan

Lägsta pris på Laktulos Meda Oral lösning 670mg/ml Plastflaska 500ml är 51 kr, vilket är det billigaste priset just nu bland 10 jämförda butiker. Laktulos är ett tarmreglerande medel som används vid förstoppning. Vid nedbrytning av laktulos i tarmen bildas syror. Syrorna binder vatten och ger en ökad volym i tarmen. På så sätt normaliseras tarmrörelserna och förstoppningen motverkas. I normala doser påverkar inte laktulos blodsockret och kan därför användas av diabetiker.

Bipacksedeln Skriv ut bipacksedel Källa: Fass.se BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Laktulos Meda670 mg/ml oral lösning flytande laktulosLäs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.- Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor. I denna bipacksedel finner du information om:1. VAD LAKTULOS MEDA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER LAKTULOS MEDA3. HUR DU ANVÄNDER LAKTULOS MEDA4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR5. HUR LAKTULOS MEDA SKA FÖRVARAS6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. VAD LAKTULOS MEDA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖRLaktulos Meda används vid förstoppning och svår leversjukdom (endast på sjukhus).FörstoppningVid nedbrytning av laktulos i tarmen bildas syror. Syrorna binder vatten och ger en ökad volym i tarmen. På så sätt normaliseras tarmrörelserna och förstoppning motverkas. I normala doser påverkar inte laktulos blodsockret och kan därför användas av diabetiker.Svår leversjukdomAmmoniak anses vara en viktig utlösande faktor för förändringar i centrala nervsystemet vid leversjukdom. Den gynnsamma effekten av laktulos vid leversjukdom beror troligen på en ökning av sura ämnen i tjocktarmen, vilket medför att förhöjda ammoniaknivåer i blodet minskas.2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER LAKTULOS MEDAAnvänd inte Laktulos Medaom du är allergisk mot laktulos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 2 och 6).om du lider av galaktosemi (en allvarlig genetisk sjukdom som innebär att du inte kan bryta ner galaktos).om du har hinder i mag-tarmkanalen (gastrointestinal obstruktion).om du har sprickor eller risk för sprickbildning i mage-tarmkanalenVarningar och försiktighetTala med läkare innan du använder Laktulos Meda:- om du har ont i magen av okänd anledningBarnBehandling av barn bör endast ske efter förskrivning av läkare.Andra läkemedel och Laktulos Meda Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är inte känt om Laktulos Meda påverkar eller påverkas av andra läkemedel. Graviditet, amning och fertilitetLaktulos Meda kan användas under graviditet och amning.Laktulos Meda förväntas inte ha någon effekt på fertiliteten.Körförmåga och användning av maskinerLaktulos Meda har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Laktulos Meda innehåller laktos, galaktos och små mängder fruktosOm du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.Laktulos Meda innehåller upp till 80 mg laktos per ml från tillverkningen. Den högre laktulosdoseringen vid behandling av leversjukdom kan påverka blodsockret och bör beaktas av patienter med diabetes mellitus.Detta läkemedel innehåller 7 mg fruktos per ml. Fruktos kan vara skadligt för tänderna.Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.3. HUR DU ANVÄNDER LAKTULOS MEDATa alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.FörstoppningVuxna: 30 ml under 2-4 dagar varefter dosen gradvis kan minskas. 10-25 ml dagligen är en vanlig underhållsdos.Hela dygnsdosen intas lämpligen på morgonen, med fördel blandad i t.ex. vatten, juice, choklad, filmjölk eller gröt.Vid långvarig förstoppning samt vid återkommande besvär bör läkare kontaktas.Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.Barn: Behandlingen av barn bör endast ske efter förskrivning av läkare.Svår leversjukdomDosen ska bestämmas av läkare som avpassar den individuellt.Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Symtom på överdosering kan vara magsmärta och diarré.Om du har glömt att ta Laktulos MedaTa inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.4. EVENTUELLA BIVERKNINGARLiksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Gasbildning, magsmärta, illamående och diarré. Besvären avtar normalt efter några dagars behandling. Förhöjda halter natrium i blodet (vid svår leversjukdom).Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): saltobalans orsakad av diarré.Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 1 000 användare): Hudutslag (vid svår leversjukdom).Rapportering av biverkningarOm du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala5. HUR LAKTULOS MEDA SKA FÖRVARASFörvaras utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningarInnehållsdeklaration Den aktiva substansen är flytande laktulos. 1 ml oral lösning innehåller 670 mg flytande laktulos.Övrigt innehållsämne är vatten.1 ml lösning innehåller max 80 mg laktos (från tillverkningen).Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekarLaktulos Meda är en klar till något opalskimrande, färglös lösning.Plastflaska: 200, 500 och 1000 ml.Plastdunk: 5000 ml (receptbelagd).Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkareMeda ABBox 906170 09 SolnaTelefon 08-630 19 00Denna bipacksedel godkändes senast den 2020-08-03