Butik Pris Till Varan
Extra info
Fri frakt Leveranstid 0 - 2 dagar
Betalningslösningar
Frakt
Tjänster
Fri frakt
Leverans samma dag
Fri hemleverans
Hemleverans
Expressleverans
Service point
Dörr till dörr-leverans
Leverans under dagtid
Leverans nästa dag
Leverans på helgen
Fri faktura
Butik Pris Originalpris Till Varan
Extra info
Fri frakt Leveranstid 0 - 2 dagar
Betalningslösningar
Frakt
Tjänster
Fri frakt
Leverans samma dag
Fri hemleverans
Hemleverans
Expressleverans
Service point
Dörr till dörr-leverans
Leverans under dagtid
Leverans nästa dag
Leverans på helgen
Fri faktura

Lägsta pris på Desonix, nässpray, suspension 32 mikrogram/dos 120 doser är 59 kr, vilket är det billigaste priset just nu bland 10 jämförda butiker.

Bipacksedeln Skriv ut bipacksedel Källa: Fass.se Bipacksedel: Information till användaren Desonix32 mikrogram/dos nässpray, suspension budesonidLäs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.I denna bipacksedel finner du information om:1. Vad Desonix är och vad det används för2. Vad du behöver veta innan du tar Desonix3. Hur du tar Desonix4. Eventuella biverkningar5. Hur Desonix ska förvaras6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Desonix är och vad det används för Desonix innehåller budesonid, en syntetisk kortikosteroid. Kortikosteroider är en grupp läkemedel som verkar genom att bekämpa inflammationer. Desonix används för: Rinnsnuva, nästäppa, nysningar och/eller klåda i näsan orsakad av allergi mot t.ex. pollen (så kallad hösnuva).Budesonid som finns i Desonix kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.2. Vad du behöver veta innan du tar DesonixTa inte Desonixom du är allergisk mot budesonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Varningar och försiktighet Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Desonixom du har tagit denna medicin regelbundet under lång tid. Din läkare kommer att vilja undersöka insidan av din näsa minst var sjätte månad.om du har tagit större mängder av denna medicin än de rekommenderade doserna. Din läkare kan ordinera kortisontabletter vid perioder av stress (t.ex. om du har en infektion) eller före en operation.om du har sår i näsan.om du har smittsamma blåsor på läpparna (munsår), i näsan eller kring ögonen.om du får näsblod.om du har opererats i näsan eller har någon annan skada i näsan och som inte har läkt helt och hållet.om du har någon bakteriell infektion, virusinfektion eller svampinfektion i näsan: Du ska endast använda Desonix om du även har ordinerats något läkemedel mot infektionen.om du har problem med levern eftersom mängden budesonid kan lagras i kroppen. Din läkare kan behöva kontrollera din lever och till följd av detta minska dosen.om du har bytt från en annan doseringsform till nässpray och har problem med binjurefunktionen.om din läkare har talat om för dig att du har luftvägsinfektion eller lungtuberkulos. Detta är en infektion som kan påverka lungorna.i sällsynta fall kan kortikosteroider som ges lokalt orsaka biverkningar som påverkar hela kroppen. Dessa är sannolikt beroende av dos, behandlingens längd, tilläggsbehandlingar eller tidigare behandlingar med kortikosteroider samt individuella faktorer. Kortikosteroider som ges via näsan kan orsaka följande biverkningar: Cushings syndrom, cushingoida symtom, försämrad binjurefunktion, tillväxthämning hos barn och ungdomar, grumlig ögonlins (grå starr) och ökat tryck i ögat (grön starr). I mer sällsynta fall förekommer psykologiska störningar eller beteendestörningar, inklusive psykomotorisk hyperaktivitet, sömnstörningar, ångest, depression eller aggression (särskilt hos barn).Kontakta din läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.BarnLångtidseffekterna hos barn som tar kortikosteroider lokalt (såsom i näsan) är inte helt kända. Om du är barn och tar höga doser av detta läkemedel under en lång period, kommer läkaren att kontrollera din längd regelbundet. Andra läkemedel och DesonixTala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.Var noga med att tala om för din läkare om du tar:ketokonazol, ett läkemedel som används för behandling av svampinfektioner, såsom torsk.troleandomycin, en medicin för behandling av bakteriella infektioneritrakonazol, en medicin för behandling av svampinfektionerciklosporin, ett immunhämmande medel som används vid t.ex. transplantationeroch etinylestradiol, ett preventivmedel.Det är möjligt att dessa mediciner också kan öka koncentrationen av budesonid i din kropp.Vissa läkemedel kan öka effekterna av Desonix och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).Graviditet och amningOm du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.Du bör inte använda Desonix om du är gravid såvida du inte har diskuterat detta med din läkare.Budesonid går över i bröstmjölk, men normala doser har sannolikt ingen effekt på spädbarn. Ammande mödrar kan använda Desonix, men endast om läkaren har beslutat att fördelarna för modern överväger riskerna för barnet som ammas. Tala genast om för din läkare om du ammar.Körförmåga och användning av maskinerDetta läkemedel kan orsaka dimsyn. Om det händer dig, ska du inte köra något fordon eller använda några maskiner.Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Desonix innehåller kaliumsorbatKaliumsorbat är ett innehållsämne i Desonix. Det kan ge irritation i huden eller slemhinnorna (t.ex. kontakteksem).3. Hur du tar DesonixTa alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Desonix är avsett att användas i näsan. Det ska sprayas in i näsborrarna enligt beskrivningen nedan. DoseringDosen ska anpassas för att passa dig. Använd lägsta möjliga dos som ändå lindrar dina symtom.StartdosVuxna, ungdomar (12 år eller äldre) och barn över 6 år:Den rekommenderade startdosen är totalt 8sprayningar (256 mikrogram) dagligen.Du kan antingen ta denna medicin:en gång dagligen genom att spraya 4 gånger i varje näsborre på morgonenellertvå gånger dagligen genom att spraya 2 gånger i varje näsborre på morgonen och 2 gånger i varje näsborre på kvällen.Barn ska behandlas under vägledning av en vuxen.Det bästa är om du kan börja ta denna medicin upp till 14 dagar innan du förväntar dig att dina symtom ska börja. Börja ta denna medicin ungefär 2 veckor innan dina symtom på hösnuva oftast börjar bli ett problem och sluta ta detta läkemedel när allergisäsongen är över.UnderhållsdosDet tar 7 till 14 dagar för läkemedlet att verka. Får du ingen effekt inom 14 dagar ska du kontakta läkare.När väl effekten har uppnåtts ska lägsta möjliga dos användas som ändå lindrar dina symtom.Användning av fler än de rekommenderade 8 sprayningarna av denna medicin varje dag gör inte att medicinen blir effektivare.Behandlingslängd:Du måste använda medicinen regelbundet för att den ska verka på bästa sätt. Om du inte får någon omedelbar lindring ska du fortsätta ta medicinen regelbundet eftersom det kan ta några dagar för den att börja verka.Så här ska du ta medicinen1. Vid behov, snyt dig försiktigt så att näsan blir ren.2. Skaka flaskan (figur 1). Ta bort skyddslocket.Figur 13. Håll flaskan enligt figur 2. Innan du använder Desonix första gången måste du ladda näsapplikatorn (dvs. fylla den med läkemedel). Pumpa näsapplikatorn upp och ned flera gånger (5–10 gånger), spraya i luften tills du får en jämn dusch. Laddningseffekten kvarstår ungefär ett dygn. Om det går längre tid innan nästa dos tas måste näsapplikatorn laddas (fyllas med läkemedel) igen. Om Desonix används med kortare mellanrum räcker det att bara spraya en gång i luften.Figur 24. För in spetsen på näsapplikatorn i näsborren enligt figur 3 och spraya en gång (eller mer om din läkare har ordinerat detta). Använd sprayen i den andra näsborren på samma sätt. Tänk på att du inte behöver andas in samtidigt som du sprayar.Figur 35. Torka av spetsen på näsapplikatorn med ett rent hushållspapper och sätt på skyddslocket igen.6. Förvara flaskan i upprätt läge.Rengöring av din DesonixDu bör rengöra näsapplikatorns plastspets på Desonix regelbundet och alltid när sprayen från läkemedlet inte kommer ut som det ska. Om detta händer ska du först kontrollera att näsapplikatorn är laddad med läkemedel (se tidigare beskrivning). Om näsapplikatorns pump fortfarande inte fungerar efter att du har laddat den igen ska du rengöra näsapplikatorn enligt följande:Ta bort näsapplikatorn med ett rent papper och skölj av den i varmt – inte hett – vatten.Skölj näsapplikatorn noggrant, torka den och sätt sedan tillbaka den på flaskans övre del.Försök aldrig att rengöra näsapplikatorn genom att använda en nål eller något annat spetsigt föremål.Efter rengöring av näsapplikatorn måste den laddas igen (fyllas med läkemedel) innan den kan användas.Om du har tagit för stor mängd av DesonixDet är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare sagt. Använd endast den mängd som din läkare har ordinerat. Att använda för lite eller för mycket kan förvärra dina symtom.Om du har tagit för stor mängd Desonix ska du bara fortsätta med din vanliga dos. Det är inte troligt att du kommer att få några medicinska problem.Men om du har tagit mer än 8 sprayningar per dag under mer än en månad eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag ska du genast kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Om du har glömt att ta DesonixOm du glömmer att ta din medicin i rätt tid, ska du ta den så snart som möjligt. Gå sedan tillbaka till ditt vanliga dosschema. Ta aldrig fler sprayningar per dag än enligt dosschemat för att kompensera för glömd dos.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.4. Eventuella biverkningarLiksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.Detta läkemedel behandlar i allmänhet endast symtom som påverkar näsan (t.ex. nästäppa eller rinnsnuva). Om du tidigare har behandlats med steroidtabletter eller -injektioner och din läkare nu har förskrivit detta läkemedel istället, kan du uppleva att vissa andra symtom förvärras (t.ex. röda och kliande ögon). Om detta inträffar kommer din läkare att behöva behandla dessa andra symtom på annat sätt.Det är mer troligt att biverkningar av kortikosteroider som ges via näsan uppkommer om du har använt dessa läkemedel i höga doser under ett antal månader.Följande biverkningar kan uppstå under behandling med Desonix nässpray:Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)Dessa kan uppstå omedelbart efter att medicinen har använts:enstaka nysningar, torr näsa eller stickande känsla i näsanlätt blodblandat slem från näsannäsblödning (omedelbart efter applicering).Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)svullet ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårigheter att svälja eller nässelutslag tillsammans med andningssvårigheter (angioödem), i mycket sällsynta fall kan även en allvarlig allergisk reaktion inträffa: om detta uppstår ska du kontakta läkare genastnässelutslag (kliande utslag som efter att man bränt sig på brännässlor)hudutslagklådahudirritation.muskelspasm.Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)anafylaktisk reaktion (allvarlig allergisk reaktion)benskörhet (vid långtidsbehandling)blåmärken eller bulor ökat tryck i ögonengrumlig ögonlinsdimsynområden med sår eller ömhet i näsan perforering av väggen mellan näsborrarna (nässeptum)röstförändringarlångsammare tillväxt hos barn och ungdomar, särskilt efter intag av höga doser under lång tidbinjurehämning: detta kan ge symtom som anorexi, buksmärtor, viktminskning, illamående, huvudvärk, kräkningar, nedsatt medvetandegrad, lågt blodsocker och krampanfall. Situationer som skulle kunna utlösa en akut binjurekris är trauma, infektion, operation eller all form av snabb dosminskning. Om du får dessa symtom ska du kontakta läkare omedelbart.Detta läkemedel kan orsaka biverkningar som påverkar hela kroppen, särskilt om höga doser används under en lång tid. Dessa biverkningar är dock vanligen sällsynta.Kaliumsorbat, ett innehållsämne i denna medicin, kan ge irritation i hud eller slemhinnor, till exempel på näsans insida.Rapportering av biverkningarOm du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala5. Hur Desonix ska förvarasFörvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Förvaras vid högst 30 ºC.Får ej frysas.Kassera öppnad flaska med kvarvarande lösning efter 3 månader.Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Innehållsdeklaration Den aktiva substansen är budesonid En dos à 0,05 ml (en sprayning) av denna nässpray, suspension, innehåller 32 mikrogram budesonid.Övriga innehållsämnen är: Dispergerbar cellulosa (mikrokristallin cellulosa och natriumkarboximetylcellulosa [89:11, w/w]) Polysorbat 80 Kaliumsorbat E202 Glukos, vattenfri Dinatriumedetat Saltsyra, koncentrerad Askorbinsyra E300 Vatten för injektionsvätskorLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekarDesonix är en vit till nästan vit homogen suspension.Desonix tillhandahålls i en brun glasflaska med spraypump av plast och näsapplikator av polypropen. Förpackningsstorlekar: 1 x 120 (1 x 10 ml) doser, 3 x 120 (3 x 10 ml) doser, 10 x 120 (10 x 10 ml) doser (receptbelagd).Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkareInnehavare av godkännande för försäljning Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, DanmarkTillverkareLek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, SlovenienDenna bipacksedel ändrades senast 2020-12-17