Butik Pris Till Varan
Extra info
Fri frakt Leveranstid 0 - 2 dagar
Betalningslösningar
Frakt
Tjänster
Fri frakt
Leverans samma dag
Fri hemleverans
Hemleverans
Expressleverans
Service point
Dörr till dörr-leverans
Leverans under dagtid
Leverans nästa dag
Leverans på helgen
Fri faktura
Butik Pris Originalpris Till Varan
Extra info
Fri frakt Leveranstid 0 - 2 dagar
Betalningslösningar
Frakt
Tjänster
Fri frakt
Leverans samma dag
Fri hemleverans
Hemleverans
Expressleverans
Service point
Dörr till dörr-leverans
Leverans under dagtid
Leverans nästa dag
Leverans på helgen
Fri faktura

Lägsta pris på Sandoz Mommox, nässpray, suspension 50 mikrogram/dos 60 st är 116 kr, vilket är det billigaste priset just nu bland 10 jämförda butiker. Beskrivning Mommox är en kortisonnässpray som används till vuxna över 18 år för behandling av snuva och nästäppa orsakad av allergi mot t ex pollen (s k hösnuva), djur eller damm. Mommox nässpray kan också användas vid rinnsnuva, nästäppa och nysningar utan allergisk orsak (s.k. vasomotorisk snuva), men inte vid vanlig förkylningssnuva. Dosering & användning Dosering till vuxna från 18 år är 2 sprayningar i varje näsborre 1 gång dagligen. När god effekt har uppnåtts kan dosen sänkas till 1 sprayning i vardera näsborren 1 gång dagligen. Överskrid inte denna dosering. Hos en del patienter bör Mommox nässpray börja lindra symtomen 12 timmar efter den första dosen. Det är emellertid möjligt att full verkan av behandlingen ses först efter två dagar. Om du inte har förbättrats efter 14 dagars regelbunden användning, kontakta läkare. Använd inte Mommox nässpray i mer än 3 månader utan kontakt med läkare. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planera att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Innehåll Den aktiva substansen är mometasonfuroat. Varje sprayning med pumpen avger en uppmätt dos innehållande 50 mikrogram mometasonfuroat (som mometasonfuroatmonohydrat). Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, glycerol, citronsyramonohydrat, natriumcitratdihydrat, polysorbat 80, bensalkoniumklorid och vatten för injektionsvätska.

Mommox 50 mikrogram/dos nässpray, suspension mometasonfuroat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Mommox är och vad det används för 2. Vad du behöver veta innan du använder Mommox 3. Hur du använder Mommox 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Mommox ska förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Mommox är och vad det används för Vad är Mommox? Mommox nässpray innehåller mometasonfuroat, en grupp av läkemedel som kallas kortikosteroider (kortison). När mometasonfuroat sprayas i näsan, kan det hjälpa till att lindra inflammation (svullnad och irritation i näsan), nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva. Vad används Mommox för? Hösnuva och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur) Mommox används för behandling av symtom på allergisk snuva: hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit) och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur) hos vuxna över 18 år. Hösnuva som förekommer vid vissa tider på året, är en allergisk reaktion som orsakas av att man andas in pollen från träd, gräs, ogräs eller mögel och svampsporer. Perenn rinit förekommer under hela året och symtomen kan orsakas av en känslighet för en mängd olika saker som t ex husdammkvalster, djurhår (eller hudavlagringar), fjädrar och vissa livsmedel. Mommox minskar svullnad och irritation i näsan och lindrar på så sätt nysningar, klåda, nästäppa eller rinnande näsa orsakad av hösnuva eller perenn rinit. Mometasonfuroat som finns i Mommox kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. 2. Vad du behöver veta innan du använder Mommox Använd inte Mommox om du är allergisk mot mometasonfuroat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). om du har en obehandlad infektion i näsan. Användning av Mommox vid en obehandlad infektion i näsan, såsom herpes, kan förvärra infektionen. Du ska vänta tills infektionen har läkt innan du börjar använda nässprayen. om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Du måste då vänta tills näsan har läkt innan du börjar använda nässprayen. Varningar och försiktighet Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mommox om du har eller någon gång har haft tuberkulos. om du har någon annan infektion. om du använder andra läkemedel som innehåller kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion. om du har cystisk fibros. Tala med din läkare, under tiden du använder Mommox om ditt immunförsvar blir nedsatt (om du har svårt att bekämpa infektioner) och du kommer i kontakt med någon som har mässling eller vattkoppor. Du ska undvika kontakt med någon som har dessa infektioner. om du får en infektion i näsa eller hals. om du använder läkemedlet i flera månader eller längre. om du har ihållande irritation i näsa eller hals. Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar. När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen. Andra läkemedel och Mommox Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan öka effekterna av Mommox och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat). Om du tar andra läkemedel som innehåller kortikosteroider för din allergi, antingen via munnen eller som injektion, kan din läkare bestämma att du ska sluta ta dem när du använder Mommox. När du slutar ta kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion, kan du uppleva symtom såsom värk i leder eller muskler, svaghet och depression. Det kan också hända att du får andra typer av allergier, såsom kliande, rinnande ögon eller fläckvis röd och kliande hud. Om dessa symtom uppträder ska du kontakta din läkare. Graviditet och amning Det finns ingen eller begränsad mängd information från användningen av Mommox hos gravida kvinnor. Det är okänt om mometasonfuroat utsöndras i bröstmjölk. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner Det finns ingen känd information om effekten av Mommox påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Mommox innehåller bensalkoniumklorid Detta läkemedel innehåller bensalkoniumklorid som kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet. 3. Hur du använder Mommox Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Använd inte en större dos eller använd inte sprayen oftare eller under längre tid än det står i denna bipacksedel eller din läkare har ordinerat. Användning hos vuxna från 18 år Rekommenderad dos är två sprayningar i vardera näsborren en gång dagligen. När god effekt har uppnåtts kan dosen sänkas till 1 sprayning i vardera näsborren 1 gång dagligen. Överskrid inte denna dosering. Hos vissa patienter kan Mommox börja lindra symtom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Om du tidigare haft svåra besvär av hösnuva, kan behandlingen behöva påbörjas några dagar innan pollensäsongen börjar. Får du ingen effekt inom 14 dagar ska du kontakta läkare. Använd inte Mommox i mer än 3 månader utan kontakt med läkare. Observera att Mommox endast ska ges till barn på ordination av läkare. Hur du förbereder din nässpray för användning Din Mommox nässpray har ett plastskydd som skyddar pipen och håller den ren. Kom ihåg att ta av plastskyddet innan du använder sprayen och att sätt tillbaks det efter användningen. Skaka flaskan före varje gång du ska använda den. Stick inte in en nål eller något annat vasst föremål i munstycket. Om du använder sprayen för första gången måste du förbereda flaskan genom att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls: 1. Skaka flaskan väl. 2. Ta av plastskyddet 3. Placera pekfingret och långfingret på var sin sida om pipen och tummen under flaskan (Figur 1). Gör inte hål i pipen. 4. Vänd pipen från dig och tryck sedan nedåt med fingrarna för att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls (Figur 1). 1 Om du inte har använt sprayen under 14 dagar eller längre bör du förbereda flaskan på nytt genom att pumpa sprayen två gånger tills en fin spraydusch erhålls. Så här använder du din nässpray 1. Skaka flaskan väl och ta av plastskyddet (Figur 2). 2 2. Snyt dig försiktigt för att rensa näsborrarna. 3. Håll för ena näsborren och för in pipen i den andra näsborren. Böj huvudet lite framåt medan du håller flaskan upprätt. 4. Börja långsamt och försiktigt att andas in genom näsan samtidigt som du sprayar en fin dusch in i näsan genom att trycka nedåt EN GÅNG med fingrarna (Figur 3). 3 5. Andas ut genom munnen. Upprepa steg 4 för att andas in en andra sprayning i samma näsborre, beroende på vilken dos du har. 6. Ta ut pipen ur näsborren och andas ut genom munnen. 7. Upprepa steg 3 till 6 för den andra näsborren. Efter att sprayen använts ska pipen noga torkas av med en ren näsduk eller mjukt papper och plastskyddet sättas på igen. Hur du rengör din nässpray Det är viktigt att rengöra din nässpray regelbundet, annars kanske den inte fungerar på rätt sätt. Avlägsna plastskyddet och dra loss pipen försiktigt. Rengör pipen och plastskyddet i varmt vatten och skölj sedan under rinnande vatten. Försök inte att rengöra pipen genom att sticka in en nål eller annat vasst föremål eftersom pipen då skadas, vilket gör att du inte får rätt dos av läkemedlet. Låt plastskyddet och pipen torka på en varm plats. Sätt tillbaka pipen på flaskan och sätt på plastskyddet. Sprayen kommer behöva tryckas igång igen med 2 sprayningar första gången den används efter rengöringen. Om du har använt för stor mängd av Mommox Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du använder steroider under en längre tid eller i stora mängder kan de i sällsynta fall påverka några av dina hormoner. Om du har glömt att använda Mommox Om du glömt att använda din nässpray vid rätt tidpunkt, ska du använda den så snart som du kommer ihåg det, fortsätt sedan som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du slutar att använda Mommox Hos vissa patienter kan Mommox börja lindra symtom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Det är mycket viktigt att du använder din nässpray regelbundet. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Plötsliga överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) kan inträffa när man använt detta läkemedel. Dessa reaktioner kan vara mycket allvarliga. Sluta att ta Mommox och kontakta omedelbart läkare om du får symtom såsom: svullnad av ansikte, tunga eller svalg svårigheter att svälja nässelutslag väsande andning eller andningssvårigheter. När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen. Andra biverkningar De flesta personer får inga problem av att använda nässprayen. En del personer som använt Mommox eller andra nässprayer som innehåller kortikosteroider kan uppleva följande biverkningar: Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): huvudvärk nysningar näsblödning näs- eller halsirritation sår i näsen luftvägsinfektion. Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): förhöjt tryck i ögat (grön starr) och/eller grå starr som orsakar synförändringar dimsyn skada på skiljeväggen i näsan som separerar näsborrarna förändring av smak och lukt svårighet att andas och/eller väsande andning. Rapportering av biverkningar Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress 5. Hur Mommox ska förvaras Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel i öppnad förpackning ska användas inom 2 månader. Öppna endast en flaska åt gången. Får ej frysas. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Innehållsdeklaration Den aktiva substansen är mometasonfuroat. Varje sprayning med pumpen avger en uppmätt dos innehållande 50 mikrogram mometasonfuroat (som mometasonfuroatmonohydrat). Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, glycerol, citronsyramonohydrat, natriumcitratdihydrat, polysorbat 80, bensalkoniumklorid och vatten för injektionsvätskor. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Detta läkemedel är en vit, homogen suspension förpackad i en vit plastflaska med en spraypump och packad i en kartong. Förpackningsstorlekar: 1x10 g (60 spraydoser) 1x17 g (120 spraydoser) 1x18 g (140 spraydoser)